Polityka prywatności

I.          Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej
Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Lausitz Matrix e.V., Obermarkt 7, 02826 Görlitz, Niemcy.
Annett Miethe
Tel.: 03581 32 99 715
E-mail: miethe@lausitz-matrix.de
Strona internetowa: www.lausitz-matrix.de

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych
Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy tych przypadków, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawa.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych)
O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DSGVO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) (b) DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 (1) c DSGVO służy jako podstawa prawna.
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3 Usuwanie danych i okres ich przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może odbywać się ponad to, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również w przypadku upływu okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4. zaangażowanie podmiotów przetwarzających zlecenia i dostawców usług (hosting, bezpieczeństwo, administracja, technologia, wsparcie)
W celu świadczenia naszych usług korzystamy z podmiotów przetwarzających zlecenia. Podstawą prawną jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes polega na realizacji naszych celów biznesowych, w szczególności na świadczeniu usług inaczej opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Z poszczególnymi wykonawcami została zawarta umowa zgodnie z art. 28 DSGVO.

III. udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów
1 Opis i zakres przetwarzania danych
Celem naszej strony internetowej well-come-ag.de jest dostarczenie informacji o usługach i umożliwienie użytkownikom zarezerwowania tych usług. Dowolne wykorzystanie jest możliwe bez rejestracji.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego. Gromadzone są następujące dane:

Informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji
system operacyjny użytkownika
dostawca usług internetowych użytkownika
adres IP użytkownika
data i godzina dostępu
Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny
strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej
Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane umożliwiające przypisanie do użytkownika. Może to mieć miejsce np. w przypadku, gdy link do strony internetowej, z której użytkownik trafia na stronę internetową lub link do strony internetowej, na którą użytkownik przechodzi, zawiera dane osobowe.

Dane te są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

3 Usuwanie danych i okres ich przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4. zaangażowanie podmiotów przetwarzających zlecenia i dostawców usług (hosting, bezpieczeństwo, administracja, technologia, wsparcie)
W celu świadczenia naszych usług korzystamy z podmiotów przetwarzających zlecenia. Podstawą prawną jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes polega na realizacji naszych celów biznesowych, w szczególności na świadczeniu usług inaczej opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Z poszczególnymi wykonawcami została zawarta umowa zgodnie z art. 28 DSGVO.

III. udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów
1 Opis i zakres przetwarzania danych
Celem naszej strony internetowej well-come-ag.de jest dostarczenie informacji o usługach i umożliwienie użytkownikom zarezerwowania tych usług. Dowolne wykorzystanie jest możliwe bez rejestracji.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego. Gromadzone są następujące dane:

Informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji
system operacyjny użytkownika
dostawca usług internetowych użytkownika
adres IP użytkownika
data i godzina dostępu
Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny
strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej
Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane umożliwiające przypisanie do użytkownika. Może to mieć miejsce np. w przypadku, gdy link do strony internetowej, z której użytkownik trafia na stronę internetową lub link do strony internetowej, na którą użytkownik przechodzi, zawiera dane osobowe.

Dane te są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach logów odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dochodzi do oceny danych w celach marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
4 Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach [PS1]. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane tak, że przyporządkowanie klienta dzwoniącego nie jest już możliwe.
5. możliwość sprzeciwu i usunięcia
Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

IV.       Stosowanie plików cookie

1 Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony. Używamy plików cookie sesji do logowania użytkowników i utrzymywania ich zalogowania.

Przy wywołaniu naszej strony internetowej użytkownicy są informowani przez baner informacyjny o stosowaniu plików cookie w celach analitycznych i odsyłani do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście znajduje się również wskazanie, w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies jest art. 6 (1) lit. f DSGVO.

3. cel przetwarzania danych
Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookies jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Wymagamy plików cookie dla następujących aplikacji:
Akceptacja ustawień językowych
Zapamiętanie terminów wyszukiwania
Dane użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

4 Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego do naszej strony. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej strony internetowej, może nie być już możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

V.        Kontakt e-mailowy

1 Opis i zakres przetwarzania danych
Istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail goerlitz@well-come-ag.de. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane.
W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.
2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. 3.
3 Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych służy nam wyłącznie do realizacji kontaktu i rozmowy. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4. czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane do naszej witryny przez użytkownika. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej strony internetowej, może nie być już możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

V.        Kontakt e-mailowy

1 Opis i zakres przetwarzania danych
Istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail goerlitz@well-come-ag.de. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane.
W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.
2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. 3.
3 Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych służy nam wyłącznie do realizacji kontaktu i rozmowy. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4 Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowę uważa się za zakończoną, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy. W tym celu należy wysłać e-mail na adres goerlitz@well-come-ag.de z odpowiednim zapytaniem. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte. Jeśli dane są wymagane do realizacji umowy lub do realizacji działań przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają usunięcia.

VI. formularze zapytań

1 Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa zawiera formularze, za pomocą których można uzyskać więcej informacji o usługach. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych są nam przekazywane i zapisywane. Te dane to: Podmiot, firma, imię, nazwisko, e-mail, telefon, zamówione usługi, wolne pole tekstowe na wiadomość.

W celu przetwarzania danych, podczas procesu wysyłania, uzyskuje się Państwa zgodę i odwołuje się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

3 Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja spotkań pomiędzy wystawcami a zwiedzającymi.

4. okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowę uważa się za zakończoną, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rezerwacja terminu nie może być kontynuowana lub zarezerwowany termin nie odbędzie się. W tym celu należy wysłać e-mail na adres goerlitz@wqell-come-ag.de z odpowiednim zapytaniem. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie rezerwacji terminu zostaną w tym przypadku usunięte.

VII.     ANALIZA SIECI PRZEZ FATHOM

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej Fathom. Fathom nie używa plików cookie i nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników.
Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej oferty.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Fathom można znaleźć w polityce prywatności Fathom: https://usefathom.com/privacy.

VIII. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Ciebie, jesteś podmiotem danych w rozumieniu GDPR i masz następujące prawa wobec administratora:
1. prawo dostępu
Możesz zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące Cię dane osobowe są przez nas przetwarzane.
Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:
(1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;
(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Pani/Pana dane osobowe;
(4) przewidywany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
(5) istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2. prawo do sprostowania
Ma Pani/Pan prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe Pani/Pana dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi dokonać sprostowania bez zbędnej zwłoki.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na następujących warunkach:
(1) jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a w zamian żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
(4) jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane – poza przechowywaniem – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.
Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych
a) Obowiązek usunięcia
Mogą Państwo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:
(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
(2) Wycofujesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 (1) a lub art. 9 (2) a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
(3) Sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.
(4) Dane osobowe dotyczące Pani/Pana zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
(6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 ust. 1 GDPR.
b) Informacje dla osób trzecich
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, mając na uwadze dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.
c) Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do.
(1) dla realizacji prawa do wolności słowa i informacji;
(2) dla wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 GDPR;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
(5) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
(5) Prawo do informacji
Jeżeli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.
Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora danych.

6) prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że.
(1) przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO lub art. 9 (2) lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.
Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.
Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych
W każdej chwili mają Państwo prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem,
(2) jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki zabezpieczające Państwa prawa i wolności, jak również Państwa uzasadnione interesy; lub
(3) odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także Państwa uzasadnionych interesów.
W odniesieniu do przypadków, o których mowa w pkt 1 i 3, administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności, a także Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby po stronie administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.